Verbinding met de samenleving

Project Locatie
Programma Verbinding met de samenleving Bommelerwaard en Tielerwaard

Draagvlak in de maatschappij is onmisbaar om als glastuinbouwsector bestaansrecht te houden. Jonge ondernemers hebben het initiatief genomen voor een programma om de interactie met de samenleving op te zoeken en hier planmatig te werk te gaan. Het gaat hierbij om communicatie, bewustwording bij ondernemers zelf en het bevorderen van het gesprek.

De glastuinbouwsector wil toekomstperspectief en ontwikkelruimte in het gebied. Hiervoor is draagvlak bij politiek en samenleving van groot belang. Vanuit de nieuwe Omgevingswet zal een ondernemer de omgeving mee moeten nemen in bedrijfsontwikkeling.

Daarnaast bleek uit een enquête dat de sector niet op steun van iedereen kan rekenen. Dit komt regelmatig door negatieve beeldvorming gebaseerd op te weinig kennis over wat er in de sector gebeurt. De betrokken jongeren concludeerden dat het nodig is om gericht te werken aan verbetering van het imago van de glastuinbouw in de Bommelerwaard.

 

Drie sporen naar het eindstation

Binnen het project zijn drie sporen omschreven waaraan drie jaar wordt gewerkt. Het programma beoogt hiermee een onderdeel te leveren aan de license to produce voor de komende 10 jaar.

 

  1. Bewoners blijven informeren

Een grote groep bewoners wordt graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de sector. Het programma draagt bij aan het uitdragen van waar de sector mee bezig is en voor staat door maandelijks een pagina in de lokale Bommelerwaardgids te vullen. Hiermee laten de ondernemers zien wat het werken in de kas inhoudt en wat de sector doet op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast staan er veel ondernemers centraal.

Ook zet de werkgroep zich in op social media. Op Facebook en Instagram worden korte weetjes en nieuwtjes gedeeld met de omgeving.

  1. Houding van ondernemers naar omgeving

Binnen het programma wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk verhaal vanuit alle ondernemers. Hierbij komen ook knellende issues, zoals licht-uitstraling, aan de orde en wordt besproken hoe deze opgelost kunnen worden. Dit zal ook kunnen leiden tot een houdingsverandering vanuit de ondernemers. Met een gemeenschappelijk verhaal wil de sector de toegevoegde waarde van regionale glastuinbouw laten zien. Hierbij hechten burgers weer aan andere waarden dan overheden en beleidsmakers. Bij het opstellen van het verhaal moet dus telkens worden gekeken naar de verschillende doelgroepen.

 

  1. Het organiseren van activiteiten

Om echte verbinding te realiseren gaan ondernemers het gesprek aan met de samenleving. Dit kan zowel met politieke fracties en dorpsraden als met burgers. Activiteiten als Klas in de kas, Make a Date en Kom in de kas dragen bij aan de interactie met de omgeving.

Het programma wordt onder verantwoordelijkheid en toezicht van het Kernteam Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard uitgevoerd, waarbij voor de operationele uitwerking een Klankbordgroep Verbinding met de Samenleving is ingericht.

 

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug