Businesscase voor collectieve externe CO2 voorziening

Project Locatie
Collectieve CO2 voorziening Bommelerwaard Bommelerwaard

De Bommelerwaard wil van het gas af. CO2 levert een groot aandeel van het broeikasgaseffect. CO2 heeft echter ook een belangrijk voordeel: het bevordert plantengroei.

De doelstelling is om met de ondernemers uit de klankbordgroep energie van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard te komen tot een businesscase voor collectieve externe CO2 voorziening.

De glastuinbouw wil de inzet van fossiele brandstof verlagen. Dit gebeurt door een vermindering van de inzet van gasgestookte WKK’s en door het vergroten van het aandeel van duurzame elektriciteit. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verlaagd. De vraag naar externe CO2 voor de gewasgroei neemt hierdoor wel toe. De beschikbaarheid van externe CO2 is een harde randvoorwaarde om te verduurzamen.

De afgelopen tijd is verkend hoeveel CO2 per m2 gewas nodig is en hoeveel oppervlakte van elke teelt aanwezig is. Ook is gekeken naar het aanbod in en buiten de regio. Als derde zijn we in gesprek met partners die mogelijk willen investeren in de infrastructuur en/of CO2 willen leveren. Het concrete financiële en technische plaatje wordt in dit project verder uitgewerkt.

Meer weten?
Neem contact op met Gerard Selman.

Terug