Subsidie bedrijfsplan natuurinclusieve kringloop tuinbouw

Nieuws Datum
15/03/2023
Elke ondernemer kan gebruik maken van een voucher van €3.000 om advies te kopen rondom natuurinclusieve kringlooptuinbouw. U kunt gebruik maken van elke onafhankelijke en deskundige adviseur.

Provincie Gelderland heeft Greenport Gelderland subsidie toegekend voor het project ‘Bedrijfsplannen Greenport Gelderland’. Deze subsidie is bedoeld voor de netwerkorganisatie die gericht is op het stimuleren van duurzame ontwikkeling en groei van tuinbouwbedrijven in Gelderland ten behoeve van hun ontwikkeling naar duurzame, natuur inclusieve tuinbouw.

Het totale project omvat de volgende activiteiten:

 • Opstellen van 120 bedrijfsplannen voor tuinders in Gelderland, gespreid over vijf pacten (fruitteelt, paddenstoelen, glastuinbouw next garden, glastuinbouw Bommelerwaard en laanboomteelt. Per bedrijf is € 1.500,- subsidie beschikbaar.
 • Het verrichten van projectmanagement activiteiten

Het organiseren van kennisbijeenkomsten en kennisdeling en voorlichting via de website. Per pact worden in de periode van 2 jaar minimaal twee kennisbijeenkomsten georganiseerd. Het streven is dat iedere bijeenkomst door minimaal 10 personen wordt bezocht. Voor de organisatie van deze activiteit is € 30.000,- beschikbaar

Voorafgaand aan het maken van bedrijfsplannen kan de ondernemer ook gebruik maken van de provinciale regeling.

 

Subsidies combineren

Door de provinciale voucher regelen en de Greenport Gelderland bedrijfsplannen regeling te combineren kan elke ondernemer voor € 3.000,- adviezen inkopen:

 1. Het provinciale adviestraject met de voucher leidt tot inzicht in de marktkansen van het bedrijf bij verandering naar natuurinclusieve kringlooptuinbouw met een indicatieve kostenbegroting.
 2. Het Greenport deel leidt ertoe dat de indicatieve kostenbegroting van de marktkansen worden uitgewerkt in een bedrijfsplan.

Voorbeelden van adviestrajecten

 • Brongerichte vermindering van emissies: stikstof, fijnstof, broeikasassen en/of geur
 • Duurzaam bodemgebruik: Opslag CO2, duurzaam bodembeheer, vasthouden water, omgaan met klimaatverandering en droogte
 • Toename biodiversiteit: kruidenrijk grasland, stroken landschapselementen
 • Gesloten mineralenkringloop: betere benutting mineralen, ‘groene kunstmest’, verlaging transport van mineralen over grote afstand, verhogen aandeel circulaire mineralen
 • Reductie middelengebruik
 • Beter verdienmodel: korte ketens, meerwaardeconcepten, andere functies op bedrijf zoals energieopwekking of recreatie, nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerking hiervan.

 

Aanvragen bedrijfsplan

1. Provinciale voucher

De adviseur en de ondernemer kunnen beide een aanvraag indienen voor de provinciale voucher op https://www.gelderland.nl/subsidies/adviezen-voor-natuurinclusieve-kringlooplandbouw

Dit is geen verplicht onderdeel van het traject maar vergroot het totale adviestraject wel van € 1.500,- naar € 3.000,-

De adviseur legt het advies aan het eind van het traject schriftelijk vast en overhandigt dat aan de ondernemer.

2.      Greenport Gelderland Bedrijfsplan

 • De adviseur en de ondernemer sluiten een adviesovereenkomst met de volgende gegevens:
  • Contactgegevens bedrijf (conform KvK)
  • Contactgegevens adviseur (conform KvK)
  • Bankrekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden
  • Het voorlopige verduurzamingsthema van het bedrijf
  • Of er wel of niet gebruik wordt gemaakt van de provinciale voucherregeling
 • De overeenkomst wordt opgestuurd naar Erik Kaemingk (talent@greenportgelderland.nl) die vaststelt of het voor de subsidie in aanmerking komt. Bij toekenning wordt 50% direct door Greenport Gelderland overgemaakt.
 • Afspraken worden uitgevoerd.
 • Per pact worden kennisdeelbijeenkomsten georganiseerd waarin bedrijven ervaringen uitwisselen (door bedrijven en adviseurs zelf georganiseerd).
 • Na afloop van het adviestraject stelt de adviseur een bedrijfsontwikkelplan op in waarin:
  • Duidelijk wordt gemaakt of en hoe het doel gehaald is
  • Wat de bedrijfsmatige en financiële impact is op de verduurzaming van het bedrijf

We verwachten geen lange verhalen maar een kort bedrijfsplan met voldoende concrete informatie voor de ondernemer om de natuurinclusieve maatregelen uit te kunnen voeren.

 

 

Terug