Burger weet onvoldoende wat de glastuinbouw doet

Nieuws Datum
08/06/2022
Glastuinbouwondernemers in de Bommelerwaard en Tielerwaard willen het contact met samenleving en politiek verbeteren. Jonge ondernemers hebben binnen het Glastuinbouwpact het initiatief genomen voor een programma om hier planmatig werk van te maken.

Het imago van de glastuinbouwsector laat soms te wensen over. ‘Dat moet beter. We willen als sector toekomstperspectief en ontwikkelruimte in dit gebied. Om dat te verkrijgen, is draagvlak bij politiek en samenleving van groot belang’, stelt Leendert van Tuijl, chrysantenkweker in Zuilichem en Nieuwaal. Van Tuijl is ook een van de trekkers van werkgroep JOGB (Jongeren Glastuinbouw Bommelerwaard).

Gebrek aan kennis
Van Tuijl vertelt dat de afgelopen jaren af en toe naar voren kwam dat de glastuinbouw in de Bommelerwaard niet in alle geledingen van de politiek op veel draagvlak kon rekenen. ‘Dat merkten we onder meer toen we vorig jaar inspraken bij de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel in het kader van de Omgevingsvisie Bommelerwaard. Niet alle fracties lieten zich daarbij positief uit over onze sector.’

De ondernemers van de JOGB gingen vervolgens het gesprek aan met de verschillende politieke partijen. ‘Wat ons daarbij opviel was dat negatieve beeldvorming bij politici vaak gebaseerd bleek op te weinig kennis over wat er in onze sector gebeurt. Er is in de glastuinbouw veel gaande op het gebied van verduurzaming, maar we merkten dat politici hier weinig van wisten. Dat zou je kunnen uitleggen als te weinig communicatie van onze kant’, vertelt Rick van de Werken van de JOGB en chrysantenkweker in Zaltbommel.

Werken aan imago en draagvlak
De JOGB-jongeren concludeerden dat het nodig is om gericht te werken aan verbetering van het imago van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. ‘Want zonder draagvlak bij politiek en samenleving lopen we vast’, aldus Van Tuijl. ‘We willen meer voor het voetlicht brengen dat de glastuinbouwsector in deze regio veel bijdraagt aan ontwikkelingen waar de hele gemeenschap belang bij heeft. Denk onder meer aan het verbeteren van de infrastructuur en verkeersveiligheid in de dorpen, de overgang naar productie en gebruik van duurzame energie, en de verzwaring van het elektriciteitsnet.’

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland is blij met het initiatief van deze jonge ondernemers in de Bommelerwaard. “We moeten als sector veel meer laten zien aan de buitenwereld welke maatschappelijke waarden we hebben voor de samenleving. Wat kan de glastuinbouw doen aan verduurzaming in een regio ten behoeve van de inwoners? Op welke manier kunnen we de sociale cohesie versterken? De visvijver in Nieuwaal is daar een mooi voorbeeld van. Echter begint dit met het bewustzijn van ondernemers om actiever naar buiten te treden en de dialoog aan te gaan met hun omgeving. Ik ben groot voorstander van het programma Verbinding met de Samenleving en moedig meer ondernemers aan deze rol op te pakken. Zo kunnen we samen uitdragen wat groenten, bloemen, planten en de innovaties uit de glastuinbouw betekenen voor mensen”.

Een eerste stap die de JOGB zette op weg naar een beter contact met de samenleving, was het uitzetten van een enquête onder de bevolking om goed in beeld te krijgen hoe de burger naar de glastuinbouw kijkt.

Van Tuijl: ‘En we hebben toen gekeken hoe we planmatig zouden kunnen werken aan imagoverbetering. We hebben aansluiting gezocht bij het Thema Gezondheid & Geluk en een programma geschreven waarmee we planmatig te werk kunnen gaan. Programma Verbinding met de Samenleving gaat over communicatie, gesprekken met ondernemers over onderwerpen die van invloed kunnen zijn op het sectorimago, en gerichte acties naar verschillende doelgroepen.’

Een derde van de mensen is negatief-kritisch
De enquête leverde op dat ongeveer een derde van de inwoners van de Bommelerwaard positief is over de glastuinbouw, een derde is neutraal, en een derde is negatief-kritisch. Van de Werken: ‘We verwachten dat we met goed communiceren vooral mensen kunnen laten opschuiven van ‘neutraal’ naar ‘ positief’.’

Uit de enquête kwam ook naar voren dat inwoners van de Bommelerwaard in meerderheid open staan voor informatie vanuit de glastuinbouw. Veel mensen noemden het huis-aan-huisblad als medium waarin ze graag meer over de glastuinbouwsector zouden willen lezen. ‘We zijn blij met die informatiebehoefte, en gaan daar actief op inspelen ‘, vertelt Van Tuijl.
Het is de bedoeling om binnenkort alle glastuinders in het gebied tijdens een bijeenkomst uitgebreid bij te praten over de resultaten van de enquête.

Iedere vier weken een pagina in de krant
De JOGB heeft met de Bommelerwaardgids, het huis-aan-huisblad in de regio, afgesproken om iedere vier weken een pagina te vullen met artikelen vanuit de glastuinbouw. Dit gaat binnenkort van start. ‘We zijn van plan om iedere keer met een brede variatie aan artikelen te komen. Denk bijvoorbeeld aan ‘een kweker in beeld’ , wat doet de sector op gebied van duurzaamheid, en artikelen over de planten die in de kassen groeien’, aldus Van de Werken. ‘We weten dat onder meer in het Westland waar ze deze aanpak al langer kennen, zulke artikelen heel goed gelezen worden.’

Leendert van Tuijl en Rick van de Werken roepen collega-ondernemers op om onderwerpen voor artikelen in de Bommelerwaardgids aan te dragen.

Samen met LTO en Glastuinbouw Nederland
Het Programma Verbinding met de Samenleving is gemaakt onder de vlag van Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard. Bij de uitvoering werkt de JOGB nauw samen met LTO en Glastuinbouw Nederland regio Gelderland-West.

‘Het is niet alleen een kwestie van beter communiceren. Er zijn ook knelpunten die we als sector moeten wegnemen om daadwerkelijk een beter imago te kunnen verwerven’, zegt Toon van Tuijl, voorzitter regio Gelderland-West bij Glastuinbouw Nederland.
Een voorbeeld van zo’n knelpunt is lichtuitstraling uit kassen. ‘We gaan met alle kwekers uit de Bommelerwaard bijeenkomsten organiseren om issues te bespreken, zoals licht-uitstraling, en hoe deze issues opgelost kunnen worden.’

Terug