Sectorvisie helpt glastuinbouw Bommelerwaard bij werken aan goede toekomst

Nieuws Datum
15/12/2021
De dit jaar opgestelde Visie Glastuinbouw Bommelerwaard helpt de sector in het gebied om beleidsmakers gericht te informeren. Onder meer ten behoeve van de Omgevingsvisie Bommelerwaard waaraan de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel werken. Ook levert de sectorvisie input voor de TuinbouwVisie Bommelerwaard van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB)

‘Diverse overheden zijn momenteel druk met het maken van toekomstplannen voor dit gebied waarbinnen ook de glastuinbouwsector een plek moet hebben. We ervaren dat de beleidsmakers die deze plannen maken, open staan voor onze inbreng met behulp van de Visie Glastuinbouw Bommelerwaard’, vertelt Gerard Selman, regio-ondersteuner Glastuinbouw Nederland Gelderland-West. ‘Wij hebben er goed over nagedacht, met de intentie dat beleidsmakers dit gaan oppakken’.

Sinds eind vorig jaar is er door de glastuinbouw in de Bommelerwaard op initiatief van Glastuinbouw Nederland Regio Gelderland West hard gewerkt aan een toekomstvisie voor de glastuinbouw in het gebied. In september is de visie aangeboden aan de gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel.

In de visie nemen drie uitgangspunten van de sector een belangrijke rol in: 1. Ontwikkelperspectief voor de glastuinbouwsector; 2. De glastuinbouw kan een bijdrage leveren aan verschillende maatschappelijke opgaven; 3. De sector gaat voor kwaliteit en maatschappelijk draagvlak.

De glastuinbouw in de Bommelerwaard staat bekend om haar ondernemerschap en innovatiekracht. ‘En er staan veel jonge ondernemers in de startblokken. Dit vraagt om ontwikkelingsperspectief en ruimte voor groei en nieuwvestiging van bedrijven. De beschikbare ruimte is schaars. Via maatwerk willen we ruimte maken voor woningbouw en recreatie en ontlasting van de dorps- en stadsranden. Ter compensatie moet er dan nieuwe ontwikkelruimte voor de tuinbouw komen, aansluitend aan bestaande concentratiegebieden.’

Bijdragen aan energietransitie

Bijdragen aan maatschappelijke opgaven kan de glastuinbouw onder meer op het gebied van energietransitie. Denk daarbij aan het opwekken van elektriciteit op daken en op waterbassins. Ook wil de sector met de omgeving onderzoeken hoe je windmolens kunt inpassen. ‘De grilligheid van energielevering die hoort bij windmolens, combineert goed met glastuinbouwbedrijven’, zegt ondernemer David van Tuijl, hij maakt deel uit van de Stuurgroep Visie Glastuinbouw Bommelerwaard. ‘Als er bijvoorbeeld sprake is van een overschot aan door windmolens geleverde energie zou je die kunnen benutten voor het verwarmen van kassen. Is er weinig wind dan hebben glastuinbouwbedrijven hun WKK-installaties als back-up achter de hand. Het leveren van warmte aan woonwijken, is ook een kans voor de toekomst.’

Ook op het gebied van water kan de glastuinbouw maatschappelijk bijdragen. Niet alleen door tijdelijke wateropslag in aanwezige bassins, maar ook door bijvoorbeeld meer open water te creëren aan de randen van concentratiegebieden.

Dat draagvlak in de samenleving een randvoorwaarde is om als sector een goede toekomst te hebben, beseffen de glastuinbouwondernemers in de Bommelerwaard maar al te goed. ‘In het verleden zijn er wel eens incidenten geweest waar de hele sector op afgerekend is’, vertelt Peter van Osch, onafhankelijk voorzitter van het Glastuinbouwpact en vanuit die rol adviseur van Stuurgroep Visie Glastuinbouw Bommelerwaard. ‘Er op wijzen dat het incidenten waren, is echter niet voldoende. De glastuinbouw werkt inmiddels actief aan maatschappelijk draagvlak en het voorkomen van ongewenste uitschieters. Een voorbeeld van dat laatste is de aanleg van de collectieve riolering met een eigen zuivering voor glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard. De zuiveringsinstallatie voorkomt vervuiling van het oppervlakte water’, aldus Van Osch.

Wederzijds begrip
Toon van Tuijl, voorzitter regio Gelderland-West bij Glastuinbouw Nederland wijst op overleg tussen glastuinbouw en de verschillende dorpsraden dat de afgelopen jaren is opgestart. ‘Momenteel loopt er bovendien een enquête om te onderzoeken hoe inwoners van de Bommelerwaard denken over de glastuinbouw. We hopen dat de uitkomsten ons handvatten bieden om te werken aan meer wederzijds begrip.’

Ook op andere manieren werken ondernemers aan draagvlak en kwaliteit. Zo stelde Linflowers, het bedrijf van David, Rochus en Leendert van Tuijl, recent een vijver met vissteiger ter beschikking aan de inwoners van Nieuwaal. De vijver ligt naast een nieuwe chrysantenkwekerij van Linflowers.

Het bieden van kwaliteit betekent volgens de samenstellers van de toekomstvisie ook keuzes maken over het ontwikkelen van de tuinbouwclusters in het gebied. Selman: ‘We concluderen dat het op sommige plekken minder passend is om een tuinbouwcluster verder te laten groeien, en dat andere plekken zich daar beter voor lenen.’

Huisvesting
Een actueel onderwerp is de huisvesting van arbeidsmigranten. ‘Ondernemers spannen zich in om arbeidsmigranten te huisvesten bij hun bedrijven, zodat er geen druk ontstaat op het woonruimte-aanbod in de dorpen’, zegt Laurens van den Oord, hij is ook lid van de Stuurgroep Visie Glastuinbouw Bommelerwaard, en is teler van snij-kalanchoë in Ammerzoden. ‘Verspreid over het gebied zijn hier inmiddels mooie voorbeelden van te vinden.’

Gemeenten reageren positief
In welke mate de gemeenteraden van Maasdriel als Zaltbommel in de nieuwe Omgevingsvisie Bommelerwaard gebruik zullen maken van de visie zoals die geformuleerd is in Visie Glastuinbouw Bommelerwaard, is nog afwachten. ‘De toelichting van de sectorvisie in de beide gemeenteraden heeft op zijn minst bijgedragen aan begrip voor de wijze waarop we als glastuinbouw naar de toekomst kijken’, zegt Toon van Tuijl. ‘De eerste signalen die de politiek afgeeft over onze visie zijn positief, en we merken dat onze uitgangspunten goed worden ontvangen en tot aanpassingen hebben geleid’

Ook voor wat betreft de inbreng vanuit de glastuinbouw bij de tuinbouwvisie waaraan het PHTB werkt, zijn de verwachtingen van de Stuurgroep Visie Glastuinbouw Bommelerwaard positief. Van Osch: ‘Het PHTB in de huidige vorm gaat verdwijnen. We hopen dat er ruimte is voor ons geluid in de tuinbouwvisie waaraan het PHTB nu werkt, en dat we als sector een rol krijgen in de toekomstige structuur die het PHTB gaat vervangen.’

Terug